Skip to main content

Alumni

Sasan Zhalehpour

Sasan Zhalehpour

Current position: Research Engineer, Huawei Canada

Amin Reza Yekani

Amin Reza Yekani

Current position: Senior Optical Systems Engineer, Infinera, California

Bahareh Sherafati

Bahareh Sherafati

Current position: Engineer, LeddarTech, Québec

Jiachuan Lin

Jiachuan Lin

Current position: Research Engineer, Huawei Canada

Junho Chang

Junho Chang

Current position: Research Engineer, Huawei Canada

Farzan Tavokoli

Farzan Tavokoli

Current position: Research Engineer, Ciena Canada

Hadi Bahrami

Hadi Bahrami

Current position: Research Engineer, Huawei Canada

Lipeng Feng

Lipeng Feng

Current position: Research Engineer, China

 

Alessandro Corsi

Alessandro Corsi

Current position: Network Systems Engineer, SELTA, Italy

Sai Chandra Kumari Kalla

Sai Chandra Kumari Kalla

Current position: Research Engineer, Ciena Canada

Guillaume Paradis

Guillaume Paradis

Current position: Engineer, Defence Research and Development Canada, Québec

Mingyang Lyu

Mingyang Lyu

Current position: Optics Chief Technical Specialist, Nokia, China