An Nguyen

Postdoctoral fellow, <br>2012-2015

Under the direction of  
Prof. Leslie Rusch

 

Current Openings

Staff Optical Engineer
Infinera Corporation, Sunnyvale, CA, USA

LinkedIn

Education

PhD, 2011
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy

MSc, 2007
University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam

BSc, 2003
University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam

Personal Remarks

I was blessed with a chance to work as a Postdoc at Center for Optics, Photonics and Lasers (COPL), Université Laval. I enjoyed the friendly and cooperative atmosphere with talented Canadian and international Master and PhD. students under the great leadership of Professor Leslie Rusch. COPL provided me cutting-edge facilities, modernly equipped laboratories and top-notch instruments for my study and research. Moreover, I could participate in many productive collaborations with other research groups from inside COPL, other universities and technology companies. Thanks to those advantages, I established a professional networking, sharpened my skill set and paved a solid foundation for my current career. I highly appreciate and always feel grateful for everything I had at Université Laval.

Tôi đã rất may mắn khi có được cơ hội làm việc tại Trung tâm Quang học, Quang tử học và Laser (COPL) của trường Đại học Laval. Tôi đã được làm việc trong không khí rất thân thiện và hợp tác với những sinh viên Thạc sỹ, Tiến sỹ tài năng của Canada và quốc tế dưới sự lãnh đạo tuyệt vời của giáo sư Leslie Rusch. Trung tâm COPL đã cho tôi cơ hội học tập và nghiên cứu trong những cơ sở tiên tiến với những phòng thí nghiệm hiện đại và thiết bị tối tân. Hơn nữa, tôi được tham gia hợp tác với nhiều nhóm nghiên cứu khác trong cùng trung tâm COPL cũng như từ các trường Đại học khác và từ những Công ty công nghệ. Nhờ những lợi thế đó, tôi đã thiết lập được những mối quan hệ công việc, nâng cao kỹ năng và đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hiện tại của mình. Tôi rất cảm kích và luôn biết ơn vì tất cả những gì tôi có từ trường Đại học Laval.